Gebruikersvoorwaarden

  1. Door gebruik te maken van de website gaat de Gebruiker onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Driessen Groep behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.
  2. De website biedt de Gebruiker de mogelijkheid om een account aan te maken. De Gebruiker staat er jegens Driessen Groep voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker tevens inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn account.
  3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn account. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de diensten wordt gemaakt. Driessen Groep mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens.
  4. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de website en/of diensten verricht.
  5. Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die Driessen Groep, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Onverminderd haar overige rechten behoudt Driessen Groep zich het recht voor om de Gebruiker zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot het besloten gedeelte van de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien de Gebruiker zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Driessen Groep of derden.
  6. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar de Gebruiker via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Driessen Groep of haar licentiegevers. Driessen Groep verstrekt de Gebruiker een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Driessen Groep via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Driessen Groep, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van Driessen Groep geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Driessen Groep en hierbij een link naar de website van Driessen Groep wordt opgenomen.
  7. Driessen Groep gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van de Gebruiker. Meer informatie hierover is te vinden in ons Privacy statement.
  8. Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de gebruikersvoorwaarden, onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.